ชื่อผลงาน / Title Korat Chitchat (ไม่มีชื่อภาษาไทย)
ปี /the Year 2555/ 2012

เทคนิค / Technique
ศิลปะจัดวาง ตัวอักษรสะท้อนแสงบนอลูมิเนียมเคลือบสีรถยนต์ดูปองท์ 12 ชิ้น,
A Drive in installation with 12 reflective texts on DuPont Automotive Coated aluminum plates
A permanent drive-in installation in at a large 2 stories parking lot of Thailand Health Center (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ), Bangkok

ขนาด / Size
ขนาดแปรผันตามพื้นที่ ผลงาน 12 ชิ้นที่ประกอบกันมีขนาดที่แตกต่างกัน, size variable

แนวความคิด / Concept
ผลงานชิ้นใช้ข้อความบางส่วนที่ได้มาจากการถอดบทสนทนาและภาษาพูดสำเนียงท้องถิ่นของคนต่างวัยต่างอาชีพ บทสนทนาเหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์และความผูกพันของคนในครอบครัว ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อภาวะสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งสำเนียงภาษาท้องถิ่นและภาพสะท้อนชีวิตเหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ถูกกดทับด้วยอยู่ เรามีโอกาสมองเห็นมันแค่เพียงแวบเดียวดั่งเช่นการขับรถผ่านข้อความเหล่านี้ที่แสดงตัวในเวลาสั้นๆเมื่อเราขับรถผ่านไป
The work transcribed some part of dialogs from villagers in Nakorn Ratchasima or Korat Province. They reflect relation in family within diverse culture, agriculture, disaster, lifestyle, belief, political response, immigration and more throughout Thailand. I transcribed them in the Thai alphabet but in a phonetic way in order to reveal the local dialect to be seen and pronounced. The accents exist, but we rarely experience it. In this installation, the dialog is visible only when a car drive passes it with a light on.

ผลงานสะสมของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
A collection of Thailand Health Center

ลองเล่นกับงานผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ได้ที่ ทำงานได้ที่ Try to interact with the work through an application online at
http://app.pixilla.co.th/w/thc-sculpture/

Video document: https://www.youtube.com/watch?v=grXB0QTbvvg

KORAT CHITCHAT_01 KORAT CHITCHAT_02 KORAT CHITCHAT_03 KORAT CHITCHAT_04 KORAT CHITCHAT_05KORAT CHITCHAT_06